GİRİŞ YAP

Kvkk Metni

8.12.2022 19:13:12
Kvkk Metni

HİZMET ALANLARIN VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ Şirketimiz 07.04.2016 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan 6998 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca “Veri  Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır. CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan  diğer tüzel kişilikler olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu  bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara  ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek,  muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK  Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi izah edildiği surette ve  mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. İş bu sözleşmede yer alan tanımlar;  • Metin: İşbu aydınlatma metnini ifade etmektedir. • Veri: Elektronik olarak bilgisayarda ya da bir  takım kâğıt bazlı dosyalama sistemlerinde saklanan bilgileri ifade etmektedir. • Kişisel Veri: Kimliği  belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Şirket, müşteri  tercihlerini anlamak ve daha iyi hizmet vermek ve benzeri amaçlar ile internet siteleri aracılığıyla,  genel olarak “web kayıt bilgisi" adı verilen verileri (kullanıcıların internet tarayıcılarına, mobil  cihazlarına, işletim sistemine, ziyaret ettiği sayfalara, bu sayfalara eriştiği diğer internet sayfalarına,  ilgili internet sitesini ziyaret ettiği tarih ve zamana, ziyaret edilen spesifik sayfalara ve daha fazlasına  ait bilgiler ve benzerlerini) toplayabilir ve internet sitesinde yer alan sayfaların ziyaret edilmesi  halinde, çerezleri (cookies) kullanabilir. Bu kapsamda Kişisel Veri elde edilmesi ya da bu yol ile  toplanan verilerin birlikte işlenmesi halinde belirli bir kişiye işaret etmeleri durumunda, çerezler ve  web kayıt bilgileri de işbu Metne tabi olacaktır. • Özel Nitelikli / Hassas Kişisel Veri: Irka, etnik kökene,  siyasi düşüncelere, felsefi inanca, dine, mezhebe veya diğer inançlara, kılık ve kıyafete, dernek, vakıf  ya da sendika üyeliklerine, sağlığa, cinsel hayata, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ve  biyometrik verilere ilişkin verileri ifade etmektedir. Hassas veriler sadece sıkı şartlar altında  işlenebilirler ve işlenmesi genellikle veri sahibinin açık rızasını gerektirmektedir. • Veri İlgilisi veya  Sahipleri: CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler  tarafından işlenen veriler, çalışanlar dahil tüm gerçek kişileri kapsamaktadır. Veri sahibi Türk  vatandaşı olmak ya da Türkiye’de ikamet etmek zorunda değildir. Tüm veri sahipleri, kendi kişisel  verilerine ilişkin yasal haklara sahiptir. • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve  vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek  veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Bu kişilerin, Kanun’a uygun olarak uygulamalar ve ilkeler belirlemek  yönünde sorumlulukları vardır. CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan  diğer tüzel kişiliklerin iş süreçlerinde kullanılan tüm kişisel verilere ilişkin veri sorumlusu ilgili  CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler olmaktadır. •  Veri İşleyen: Bir veri sorumlusu tarafından verilen yetkiye dayanarak ve onun adına veri işleyen  herhangi bir kişidir. Veri sorumlusunun çalışanlar bu tanımın dışındadır, ancak uygulanabilir olması  halinde, CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler adına  kişisel veri işleyen tedarikçiler, iş ortakları ve diğer üçüncü kişiler bu tanıma dahil edilebilir. • Veri  İşleme / İşleme: Veri kullanımına ilişkin her türlü aktiviteyi kapsamaktadır. Verinin elde edilmesi,  kaydedilmesi ya da tutulmasını, ya da veriyi düzenlenme, değiştirme, geri alma, kullanma, açıklama,  silme ya da yok etme de dâhil olmak üzere veri üzerinde yürütülen bir veya bir takım işlemleri içerir.  Verinin üçüncü kişilere aktarılması da verinin işlenmesi anlamına gelmektedir. ŞEKİL VE YÖNTEM  CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler olarak, veri  sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil  iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü  kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz  tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir,  güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, 

işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir,  kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve  tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişiliklerin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü  olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi  gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler  halinde yurtdışına aktarılabilir CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer  tüzel kişilikler olarak müşterilerinin hizmetlerimizden faydalanabilmesi, onayınız halinde  kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere  daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza  bağlı olan diğer tüzel kişilikler ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve  her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel  verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız. VERİ SAHİPLERİNİN AÇIK RIZASI DOĞRULTUSUNDA  İŞLENECEK KİŞİSEL VE ÖZ NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI 6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında  bilgilendirme ve aydınlatma sorumluluğumuz ve aynı kanununun 5 ve 6’ıncı maddeleri uyarınca  aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında sözleşmenin taraflarından elde edilen her türlü bilgi iş bu  sözleşmede veri sorumlusu olarak adlandırılan iş veya hizmeti veren CARVENTO TURİZM ANONİM  ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişiliklerin tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına  uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek  ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere  açıklayabilecek/aktarabilecek yine faaliyet alanlarımız ile ilgili olarak yürütmüş veya yürütecek  olduğumuz her türlü hizmet ilgili olarak kullanılabilecektir. • Hizmet ilişkisinin sağlıklı bir şekilde  sürdürülmesine dönük iç ve dış veri işleyenlerin sistem girişlerinin sağlanabilmesi, • Hizmete İlişkin  verilerin yedeklenebilmesi ve kurumsal güvenliğin sağlanabilmesi, • Veri sahiplerine hizmet verilmiş  veya verilecek hizmet ile ilgili bilgi verilmesi. • Hukuki açıdan yaşanan veya yaşanacak problemler  nedeniyle adli mercilerin talep etmesi halinde kişisel verileriniz sunulması, • CARVENTO TURİZM  ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişiliklerin belirlenen amaçların  gerçekleştirilebilmesi ile bağlantılı olup, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç  duyulmayan Kişisel Verilerin işlenmesinden kaçınılır. İşlenen veriyi, sadece amacın gerçekleştirilmesi  için gerekli olanla sınırlı tutar. Bu kapsamda işlenen Kişisel Veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı  ve ölçülüdür. • Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenir. Amacın meşru olması veri  sorumlusunun işlediği Kişisel Verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve  bunlar için gerekli olması anlamına gelir. • Kişisel Verilerin doğru ve güncel olması sağlanır. Bu  kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi,  güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususlar özenle dikkate alınır. •  Tarafınız ile yapılan sözleşme kapsamında faturalama, raporlama, cari detaylandırma faaliyetleri için  kişisel verileriniz işlenmesi, • Tarafınız ile gerçekleştirilen faaliyetlerin raporlanması için kişisel veriler  işlenmesi amaçlanmaktadır. ŞARTLAR • CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ Tİ ve tarafımıza  bağlı olan diğer tüzel kişilikler Kişisel Veriler’i veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlemez. Aşağıdaki  şartlardan birinin varlığı hâlinde, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Kişisel Veriler işlenebilecektir.  • CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler, Kişisel Veri  Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini açık rıza olmasa dahi kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işleyebilir.  Örneğin; Vergi Usul Kanunu’nun 230. Maddesi uyarınca fatura üzerinde ilgili kişinin adına yer  verilmesi için ilgili kişinin açık rızası aranmayacaktır. • Fiili imkânsızlık nedeni ile rızasını  açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişilerin kendisinin ya da  başka bir kişinin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Veriler açık rıza olmadan  işlenebilir. Örneğin kişinin şuurunun yerinde olmadığı veya akıl hastası olması sebebiyle rızasının 

geçerli olmadığı bir durumda, hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale  yapılması sırasında, Kişisel Veri Sahibi’nin Kişisel Veriler’i işlenebilecektir. Bu bağlamda kan grubu,  geçirilen hastalıklar ve ameliyatlar, kullanılan ilaçlar gibi veriler, ilgili sağlık sistemi üzerinden  işlenebilir. • CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler  tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,  sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler işlenebilecektir. Örneğin, yapılan bir sözleşme gereği  paranın ödenmesi için alacaklı tarafın hesap numarası bilgisi alınabilecektir. • CARVENTO TURİZM  ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler, veri sorumlusu olarak hukuki  yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu ise, Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini  işleyebilir. • CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler,  tarafından Kişisel Veri Sahipleri’nin kendisi tarafından alenileştirilen bir başka ifadeyle herhangi bir  şekilde kamuoyuna açıklanmış olan Kişisel Veriler’i, korunması gereken hukuki yarar ortadan  kalktığından işlenebilir. • CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer  tüzel kişilikler, hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu  olduğu hallerde Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini açık rıza aramaksızın işleyebilir. •  CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler, Kişisel Veri  Sahipleri’nin Kanun ve Politika kapsamında korunan temel hak ve özgürlerine zarar vermemek  kaydıyla meşru menfaatlerinin temini için Kişisel Veriler’in işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda  Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini işleyebilir. Şirket, Kişisel Veriler’in korunmasına ilişkin temel  ilkelere uyulması ve Kişisel Veri Sahipleri’nin menfaat dengesinin gözetilmesi konusunda gerekli  hassasiyeti göstermektedir. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI CARVENTO  TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler, Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i,  ilgilinin açık rızası olmaksızın işlemez. Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki Kişisel Veriler, kanunlarda  öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin  Kişisel Veriler, CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler  tarafından ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis ve tedavi ve bakım  hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır  saklama yükümlülüğü altında bulunduğumuz koşullarda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenir  CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler Özel Nitelikteki  Kişisel Veriler’in işlenmesinde Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması konusunda  gerekli işlemleri yürütmektedir. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA VE İŞLEMEDE RIZA ARANMAYAN HALLER  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda  açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,  sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla  CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişiliklerin hukuki  yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir  hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve  özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirketin meşru menfaatleri için veri  işlenmesinin zorunlu olması, hallerinde CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı  olan diğer tüzel kişilikler açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur. Yayımlanan  veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya  bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan ve ya kanunlardaki hükümler gereği kamunun  aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Veriler ile CARVENTO TURİZM ANONİM  ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan  kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya  kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi  için yapılacak Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve 

tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu Veriler için  ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve  tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler söz konusu Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye,  işlemeye ve aktarmaya yetkilidir. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE ŞARTLARI CARVENTO TURİZM  ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler kişisel Verileri işleme amaçları  doğrultusunda gerekli gizlilik koşullarını oluşturarak ve güvenlik önlemlerini alarak Kişisel Veri  Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri üçüncü kişilere Kanuna uygun olarak  aktarabilir. CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler  Kişisel Verilerin aktarılması sırasında Kanunda öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.  Bu kapsamda CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler  meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan, Kanunun 5.  maddesinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak Kişisel  Verileri üçüncü kişilere: Kişisel Veri sahibinin açık rızası var ise; Kanunlarda Kişisel Verinin  aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, Kişisel Veri sahibinin veya başkasının hayatı veya  beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve Kişisel Veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını  açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa, Bir sözleşmenin kurulması  veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verinin  aktarılması gerekli ise, CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel  kişilikler hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise, Kişisel Veriler,  Kişisel Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise, Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya  korunması için zorunlu ise, Kişisel Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek  kaydıyla, CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler meşru  menfaatleri için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise aktarabilir. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN  AKTARILMA ŞARTLARI CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel  kişilikler, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından  öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları  doğrultusunda Kişisel Veri Sahibi’nin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ini aşağıdaki durumlarda üçüncü  kişilere aktarabilmektedir. (i) Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası olması halinde veya (ii) Aşağıdaki  şartların varlığı halinde Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın;Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığı ve  cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din,  mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve  güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen  hallerde,Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i ise ancak  kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin  yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama  yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından. KİŞİSEL VERİLERİN  İŞLENME VE AKTARILMA AMAÇLARI Kişisel Veriler; hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak  CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler İnsan  kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, Ticari ortaklıklarının ve  stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, Kendisinin ve iş ortaklarının  hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Kurumsal işleyişinin sağlanması, yönetim ve iletişim  faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Ürün ve hizmetlerinden Kişisel Veri Sahipleri’nin en iyi şekilde  faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi, Veri  güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, Veri tabanlarının oluşturulması, İnternet sitesinde sunulan  hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi, Kendisine talep ve şikâyetlerini ileten  Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması, Etkinlik  yönetimi, İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, Personel temin süreçlerinin 

yürütülmesi, Grup Şirketleri’nin personel temin süreçlerine ve ilgili mevzuata uyum konusunda  destek olunması, Grup Şirketleri’nin faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini  için denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Grup Şirketleri’nin şirketler ve ortaklık hukuku  işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda destek olunması, Finansal raporlama ve risk yönetimi  işlemlerinin icrası/takibi, Şirket hukuk işlerinin icrası/takibi, İtibarının korunmasına yönelik  çalışmaların gerçekleştirilmesi, Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi, Yetkili kuruluşlara mevzuattan  kaynaklı bilgi verilmesi, Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi. amaçlarıyla sınırlı olarak  Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. Bahsi geçen  amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini  karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak CARVENTO TURİZM ANONİM  ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler tarafından açık rızanız temin edilmektedir.  KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ, SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, SAKLANMA  SÜRESİ Kanun’un amacını düzenleyen 1. Madde ile Kanun’un kapsamını düzenleyen 2. Madde’ye  uygunluğunun denetimi amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve  sair yöntemlerle, çağrı merkezi CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan  diğer tüzel kişilikler internet sitesi, mobil uygulama gibi muhtelif yollardan, mevzuat, sözleşme, talep  ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir  şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır ve Şirket veya Şirket tarafından görevlendirilen veri  işleyenler tarafından işlenir. Kişisel Veriler’in silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine  ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile CARVENTO TURİZM ANONİM  ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler , bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun  olarak işlemiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel  Veriler’i resen veya veri sahibinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel  Veriler’in silinmesi ile bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde  imha edilir. Buna göre Kişisel Veriler, kayıtlı oldukları evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi  araçlardan geri dönüştürülemeyecek şekilde silinir. Kişisel Veriler’in yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar  geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği evrak, dosya, CD, disket, hard  disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin yok edilmesini ifade etmektedir. Verilerin anonim hale  getirilmesiyle, Kişisel Veriler’in başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir  gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi kastedilmektedir. CARVENTO TURİZM  ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler, Kişisel Veriler’i mevzuatta  öngörülmesi durumunda, bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne  kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel  Veriler CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler o veriyi  işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza  bağlı olan diğer tüzel kişilikler uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca, dürüstlük kuralları  çerçevesinde işlenmesini gerektiren süre kadar işlemekte daha sonra silmekte, yok etmekte veya  anonim hale getirmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve CARVENTO  TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler belirlediği saklama  sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil  etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi  amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine  yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda  CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler yöneltilen  taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel  verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması  gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten 

sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. AYDINLATMA  YÜKÜMLÜLÜĞÜ CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel  kişilikler , Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında, verisi işlenecek olan gerçek kişileri bilgilendirmek ile  yükümlüdür. Bu bilgilendirme yükümlülüğün kapsamı, aşağıdaki gibidir: • Veri sorumlusunun ve varsa  temsilcisinin kimliği, • Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği, • İşlenen Kişisel Verilerin kimlere ve  hangi amaçla aktarılabileceği, • Kişisel Veri toplamanın yönetimi ve hukuki sebebi ile hakları.  CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler, bu konuda,  sistemlerinde işlemek üzere Üçüncü Kişilerden veri elde etme araçları vasıtasıyla gerekli  bilgilendirmeleri yapacak ve aydınlatma yükümlülüğünün gerçekleştirildiğinin ispatı için veri işlemeye  ilişkin Veri Sahiplerinden aydınlatılmış onam alacaktır. Kişisel Veriler, CARVENTO TURİZM ANONİM  ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler elektronik ticaret, satış mağazaları dahil tüm  satış kanalları, şubeleri, internet siteleri, üçüncü kişilerden hizmet alınabilecek çağrı merkezi ve  benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya  elektronik olarak toplanabilecektir. Yazılı Şekilde Kişisel Veri Elde Edilmesi: Yazılı şekilde Kişisel Veri  elde edilmesi sırasında CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel  kişilikler, işbu Metne dayanarak revize edilecek yeni ilgili form ve bilgilerin kullanılması kaydıyla  verilerin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Yükümlülüğünü yerine getirecektir. Ayrıca, müşteri ilişkisi  kurulan kişilerden alınacak İzinli İletişim Formları dahil her tür form ve sözleşme, her ne kadar ilgili  veri grubunun işlenmesi Kanun uyarınca istisna kapsamında değerlendirilebilse de Kişisel Verilerin  işlenmesine ilişkin Veri İlgilisinin açık rızasını gösterecek şekilde revize edilecektir. Müşteri  ilişkilerinde, Kanun’a uyumu tevsik eder nitelikteki yeni formlar, belgeler ve bilgilendirmeler  kullanılacak; tüm ilgili çalışanlar bu konuda gerçek kişiye yeterli düzeyde detaylı bilgiyi sağlamak ve  referansları göstermek konusunda eğitilecektir. Mutlak surette, Kişisel Verilerin aydınlatılmış  onamların yer aldığı yazılı formlar ile elde edilmesi temin edilecektir. Sözlü Şekilde Kişisel Veri Elde  Edilmesi: Hâlihazırda alınan İzinli İletişim Formları uyarınca işlenen mevcut müşterilere ilişkin  herhangi bir şekilde veya mevcutta olmayan yeni bir veri elde edilmesi ve Çağrı Merkezi aracılığıyla  veri elde edilmesi sırasında Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma yükümlülüğüne dair bilgi  verilecektir. Sözlü veri elde edilmesi sırasında, önceden bilgi verilmek kaydıyla görüşmenin  kaydedildiği hatırlatılacak ve Kişisel Verilerinin işbu Politika ve var ise mevcut İzinli İletişim Formlarına  dâhil olarak işleneceği konusunda onam verildiği teyit edilecektir. Çalışan ve Çağrı Merkezi, iş yapış  süreçleri bu çerçevede yeniden değerlendirilecek ve uygulanacaktır. Elektronik Ortamda Kişisel Veri  Elde Edilmesi: Elektronik ticaret kanalları ve CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza  bağlı olan diğer tüzel kişilikler diğer internet kanalları ile elde edilen veriler de işbu Aydınlatma Metni  dâhil olmak üzere, Kişisel Verilerin elde edilmesi ve işlenmesini gerektiren tüm sözleşme ve belgeler /  bağlantı adresleri / internet sayfaları Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma yükümlülüğünü  yerine getirecek şekilde revize edilmiştir. İşbu Metin tüm internet sayfalarından ulaşılabilecek şekilde  CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler internet  sitelerinde yer alacak ve veri elde edilmesini gerektirebilecek her bağlantı adresinde veri elde  edilmesi için CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler  tarafından veri işlenmesinin onaylanmasını gerektiren sistemler kurulacaktır. Kişisel Verilerin  işlenmesine onam verildiği açıkça işaretlenmedikçe, girilen hiçbir bilgi ve belge otomatik olarak hiçbir  CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler sistemine  kaydedilmeyecek ve her ne şekilde olursa olsun işlenmeyecektir.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA  YÖNELİK HAKLARINIZCARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel  kişilikler ilgili kişilerin yazılı, sözlü, elektronik e-posta ile bildirdiği aşağıdaki taleplerine karşılık  verecektir: CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı olan diğer tüzel kişilikler  kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,İşleme

faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma, CARVENTO TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ve tarafımıza bağlı  olan diğer tüzel kişilikler yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri  bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,Kişisel verilerin  düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı  üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz  edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve Kişisel  verilerinin birer kopyasını alma.Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. KVK  Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili  talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize  iletebilirsiniz. Aşağıda imzası bulunan ben  

……………………………………………………………………………………………. bu metni imzalayarak herhangi bir etki  altında kalmaksızın işbu Rıza Metni’nin 1’inci maddesinde belirtilen kişisel/öz nitelikli kişisel  verilerimin işlenmesine açık bir şekilde rızamı verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. • Kabul  ediyorum. • Sağlık verisi/bilgisi bulunmamaktadır. TARİH : İSİM : İMZA

Son Yazılar

Adres: Libadiye Cd. No75 Üsküdar / İstanbul
Tel: 0850 888 8998
Mail:rezervasyon@carvento.com
Copyright @ 2022 turev.net
Whatsapp İçin Tıklayınız